Viteral World

İnternet Aydınlatma Metni

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAM NEDİR? 

İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ (“İMAŞ MAKİNA” ya da “Kuruluş”) olarak, paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz. İMAŞ MAKİNA bu metinde belirtilen durumlarda bir “veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” ya da “Kanun”) uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kuruluş olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda kapsam, bağlam ve yaklaşımımıza ilişkin daha detaylı bilgi için ayrıca Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Bu aydınlatma metni İMAŞ MAKİNA olarak işlettiğimiz “www.imas.com.tr” sitelerinin ziyaretçilerini ve site üzerinden kuruluşumuzla iletişime geçen bireyleri aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır. İnternet sitemizde atıf yaptığımız veya bilgilerini paylaştığımız, üçüncü kişi ve kuruluşlara ait internet sitelerine ilişkin sorumluluk kuruluşumuza değil ilgili sitenin işletmecisine ve sahibine aittir.

2. KİŞİSEL VERİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR NELERDİR?

 •        Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
 •        Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
 •        İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
 •        Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
 •        Kişisel veriye dokunan çalışan: görev tanımı gereği kuruluş namına ilgili kişilerin kişisel verilerini işleyen çalışanlar
 •        Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi
 •        Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu
 •        Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu
 •        KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu
 •        Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
 •        Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
 •        Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
 •        Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

3. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

İMAŞ MAKİNA, internet sitelerinin ziyaretçileri ve internet üzerinden sağladığı hizmetlerin kullanıcılarına ait kişisel veriler bakımından ilgili gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir. İMAŞ MAKİNA, veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerini idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getirir.

“Veri Sorumlusu” olarak künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

 

İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

4. OSB 407. Sokak No:8 42300 - Konya / TÜRKİYE

info@imas.com.tr

+90 332 239 01 41| +90 332 239 01 44

İrtibat Kişisi: Fatih Özkan

http:// www.imas.com.tr

 

4. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZÜN KAPSAMI NEDİR?

6698 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesi, veri sorumlularına kişisel verileri işlenen kimseleri aydınlatma yükümlülüğü getirmiştir. Aydınlatma yükümlülüğü, KVKK Kanunu’nu 11. maddesinde sayılan haklarınız ile, veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerin işleme amaçları, aktarıldığı kişiler, aktarma amaçları ve yöntemleri kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, veri sahibi olarak nasıl başvuracağınız gibi konularda bilgilendirilmenizi gerektirir. 

İMAŞ MAKİNA olarak kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde işlediği hususunda sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

 

5. HANGİ KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ İŞLENMEKTEDİR?

İnternet sitesi ziyaretçilerimizin kimlik, iletişim, işlem güvenliği bilgilerini işlemekteyiz.

6. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz KVKK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda internet sitelerimiz ve internet servislerimiz üzerinde;

 1. Ticari faaliyetleri yürütmek,
 2. İş sürekliliğini sağlamak,
 3. İş stratejilerini planlanmak ve yürütmek,
 4. Sunum, tanıtım ve bilgilendirme yapmak,
 5. Elektronik kanallar üzerinden tanıtım ve iletişim yapmak,
 6. Basınla ilişkileri yürütmek,
 7. Kamuoyunu bilgilendirmek,
 8. İş ilişkilerini yürütmek,
 9. Etkinliklere katılmak,
 10. Satış ve pazarlama işlemlerini yürütmek,
 11. Bilgi, destek ve şikayet taleplerini takip etmek,
 12. İnternet servislerini işletmek,

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve 5. maddede belirtilen uygunluk halleri dışında açık rızanızı alarak işliyoruz. Kişisel verilerinizi otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri yurt içi ve yurt dışı vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak topluyoruz.

Ziyaretçi ve kullanıcıların kişisel verileri internet sitelerimiz ve internet hizmetlerimizi barındıran sunucular üzerinde ve destek, işletme ve geliştirme amacıyla kullandığımız kurumsal sabit ve mobil cihazlar üzerinde işlenmektedir.

İMAŞ MAKİNA tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olmak kaydıyla alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve Kuruluş içinde Gizlilik Politikamıza riayet edilmesine özen göstermekteyiz.

 

8. KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?

İMAŞ MAKİNA olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliğin sağlanması ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve Kanun’un 8. maddesine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır. Kişisel verileri kural olarak, yurt içinde ve dışında kimlerle ve nasıl paylaştığımız konusunda detaylı bilgiye “Gizlilik Politikamızdan” erişebilirsiniz.

İMAŞ MAKİNA, bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, yükümlülükleri veri aktarım sözleşmeleri ile bağıt altına almaktadır.

8.1 Yurt içi Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

 1.         Kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ;
 2.          Ticari faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi amacıyla yurt içinde topluluk şirketleri, iş ortakları, iştirakler ile danışman firmalar ve benzeri hizmet tedarikçileri ile,
 3.         Tanıtım ve pazarlama amaçlarıyla basılı ve görsel basın ve internet mecralarında kullanılmak üzere bu alanda hizmet veren kuruluşlarla,
 4.         İş sürekliliğinin sağlanması, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği ile acil durum süreç ve stratejilerinin planlanması ile icra edilmesi için bu alanlarda hizmet veren kuruluşlarla;
 5.         Yasal ve yargı kararlarından doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli olan hallerde iş ortakları, danışman firmalar, tedarikçiler gibi özel kurum ve kuruluşlarla ve kamu kurum ve kuruluşları ve mahkemeler gibi yetkili mercilerle,
 6.         Bilişim sistemlerinin altyapı, uygulama ve güvenliğinin sağlanması amacıyla bilişim alanında hizmet veren kuruluşlarla paylaşılmaktadır.

8.2. Yurt dışı Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

İMAŞ MAKİNA, internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılarla kişisel veri paylaşmaktadır.  Bu kapsamda,

 1.          Anlık mesajlaşma için ABD menşeli Whatsapp (Facebook) ile,
 2.          Elektronik posta için Rusya menşeli Yandex ile,
 3.        Mobil işletim sistemleri ve birlikte gelen hizmetler için ABD menşeli Apple ve Google ile,
 4.         Sosyal Medya hizmetleri için ABD menşeli Facebook, Twitter, Instagram ve Google ile paylaşılmaktadır.

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

 1.         Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)
 2.         Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)
 3.        Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)
 4.        Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/)
 5.        Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)
 6.        Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)
 7.        Twitter (https://twitter.com/en/privacy)

 

9. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanunun;

Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde de belirtilen;

 1. Kişinin açık rızasının olması,
 2. veya “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak,

๏      5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,

๏      11/04/2017 tarih ve 30035 sayılı İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğe,

ve benzeri kanun, yönetmelik, tebliğler kapsamında,

 1. “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,
 2. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, 
 3. “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,
 4. “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenmektedir.

 

10. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak KVKK’nun 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;

 1.          Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2.          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3.         Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4.         Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5.         Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6.         KVKK’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7.         İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8.         Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

 

11. BİLGİ ALMAK İÇİN NASIL BAŞVURABİLİRSİNİZ? 

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru  sürecine ilişkin “Kişisel Veri Sahibi Başvuruları”sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.