Viteral World

Veri Sahibi Başvuru Prosedürü ve Bilgi Talep Formu

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Prosedürü         

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (Bundan böyle “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır.) KVK Kanunu’nun 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.

KVK ’nın 13/I. maddesi uyarınca Veri Sorumlusu olan Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (‘‘Kurul’’) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Hakkınızda tuttuğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önemlidir. Bu nedenle kişisel verilerinizde bir değişiklik meydana geldiğinde lütfen bize bildiriniz. KVK ve ilgili mevzuat uyarınca kendinizle ilgili;

✓     Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenebilir, 

✓     Topladığımız bilgilere ilişkin ayrıntıları talep edebilir,

✓     Bu bilgilerin ne amaçla toplandığını ve ne şekilde kullanıldığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir veya

✓     Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini, güncellenmesini veya bunların işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa silinmesini aktarım yapılan üçüncü kişilere yapılacak bildirimleri de kapsayacak şekilde isteyebilirsiniz.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU PROSEDÜRÜ 

İşbu Form, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK”) kapsamında Veri İlgilisi olarak sahip olduğunuz haklar uyarınca, İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ(Veri Sorumlusu) nezdinde kişisel verilerinize ilişkin yapacağınız başvuru konusu talebinizin yerine getirilebilmesi için hazırlanmıştır. Bu çerçevede Şirketimize “yazılı” olarak başvuruda bulunulması için;

 

A. İşbu formu aşağıda verilen link kullanılarak indirilip, doldurmanız için ayrılan bölümlerin açık ve eksiksiz bir şekilde doldurduktan sonra çıktısının alınıp zarfın üzerine veya konuya “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak;

✴Başvuru sahibinin şahsen başvurusu ile,

✴Noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla,

✴Islak imzalı olarak  İrtibat Kişisi Fatih Özkan adına Şirketimizin

İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

4. OSB 407. Sokak No:8 42300 - Konya / TÜRKİYE

Tel: +90 332 239 01 41| +90 332 239 01 44

 

yazışma adresine, ya da;

 

B. info@imas.com.tr adresine elektronik posta yoluyla iletebilirsiniz.

 

Yaptığınız başvuruya, KVK hükmü uyarınca en geç 30 gün içerisinde mümkün olan en kısa sürede cevap verilecektir. Sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması ya da anlaşılamaz olması halinde bile başvurunuzu sonuçlandırmak adına Veri Sorumlusu olarak sizlerle iletişime geçeceğimizi bilmeniz isteriz. Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.

 

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

  1.         KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı- Soyadı:

 

T.C. Kimlik No:

 

Telefon Numarası:

 

Adres:

 

E-posta Adres:

 

Başvuruda Bulunmak İstediği Kuruluş

 

Kuruluşumuzla Olan İlişkiniz

(Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar vb)

 

  1.         KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KULLANACAĞI HAKKIN SEÇİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)

 

Kuruluşunuzun şahsıma ait kişisel veriyi/verileri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum.

 

Eğer Kuruluşunuz şahsıma ait kişisel veriyi/verileri işliyorsa, işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum.

 

Eğer Kuruluşunuz şahsıma ait kişisel veriyi/verileri işliyorsa, işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum.

 

Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.

 

Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum.

 

KVK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olsa da, kişisel verilerimin silinmesini istiyorum.

 

Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin, aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.

 

Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum.

 

Kuruluşunuz tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.

 

  1.        AÇIKLAMA (Lütfen KVK kapsamındaki talebinizi ve talebinize konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz.)

 

 

  1.        EKLER

(Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.)

 

  1.        LÜTFEN BAŞVURUNUZA VERİLECEK CEVABIN TARAFINIZA BİLDİRİM YÖNTEMİNİ SEÇİNİZ:

☐Adresime gönderilmesini istiyorum.

☐E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

☐Elden teslim almak istiyorum.

 

  1.        BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

İşbu başvuru formu, Kuruluşumuz ile olan ilişkinizi tespit etmek, varsa Kuruluşumuz tarafından işlenen kişisel verilerinizi ve niteliğini eksiksiz olarak belirleyerek başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verebilmek amacıyla tanzim edilmiştir. Kanunda öngörülen ilke, usul ve esaslara aykırı bir paylaşımdan kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik / yetki tespiti için Şirketimiz ek bilgi ve belge (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form içeriğinde paylaştığınız bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Kuruluşumuz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan tüm sorumluluk tarafınıza ait olacaktır.

 

Kişisel Veri Sahibi / Adına Başvuruda Bulunan Yetkili Kişi[1] **

 

Adı Soyadı                                            :

Başvuru Tarihi                                       :

İmzası                                                  :

 

[1]Başkası adına başvuruda bulunuyorsanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi/vekili olduğunuzu gösterir belge, vekâletname gibi) belgeleri başvurunuz ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları gerekmektedir.

** Başvurular, kişinin şahsına ait olmalıdır. Eş, yakın, çocuk vs. adına başvuru yapılamaz. İMAŞ MAKİNA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİbaşvuru sahibinin kimliğinden şüphelenirse buna ilişkin doğrulama bilgilerini kişiden talep edebilir. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.